วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2558

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาเยี่ยมฟาร์มสมสมัย

 นายสมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต๕  ,ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ,ศูนย์วิจัยการปศุสัตว์เขต๕เชียงราย เยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่นายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เมื่อเวลา ๑๑-๑๒ น.วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อตรวจประเมินปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งแรก ผลคือยังเริ่มต้นมีปัญหาเรื่องอาหารสัตว์ และการใช้ยาปฏิชีวนะ จึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมหลักการปศุสัตว์อินทรีย์ ฟาร์มเดินสบายๆมีควายให้ชม มีแปลงข้าวโพดที่นำพันธุ์มาจากแม่โจ้ เจ้าของคุยสนุกและว่าทำยากจังขอไม่อินทรีย์ไม่ขอมาตรฐานเพราะไม่ได้เงินเพิ่ม ปลอบจิตใจเกษตรกรเลยเวลาอาหารกลางวันไปนิดหน่อย

 วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์เยี่ยมชมสวนสมสมัยฟาร์ม

ทีมงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ นำโดยนายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผอ.กพร. กรมปศุสัตว์ มาเยี่ยมอาสาปศุสัตว์ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เดินทางไปสัมภาษณ์และเยี่ยมชมกิจกรรมของอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน จำนวน ๓ ราย ของตำบลดงมหาวัน คือ
  1. นายสมัย สาวงษา หมู่ ๓ 
  2. นายสิน สมบัติตรา หมู่ที่ ๒
  3. นายบุญชวน มะลัยโย หมู่ที่ ๑๐
ท่ามกลางอากาศที่ร้อน แต่ทุกท่านก็อดทนเยี่ยมจนครบ ขอชื่นชมที่เจ้าหน้าที่ระดับในกรม เห็นความสำคัญของฟันเฟืองตัวเล็กๆในชนบท เดินทางมาให้กำลังใจในตรั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีหลายๆหน่วยงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้