วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจัดประชุมจัดทำแผนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงชุมชน (ศนย์หลัก)


เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรายจัดประชุมจัดทำแผนโครงการศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงชุมชน (ศนย์หลัก) เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  นายสมัย สาวงษา บ้านป่าเลา หมู่ที่ ๓ ต.ดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย มีจุดประสงค์ในการอบรมให้เกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทต่อปีมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๓๐ คน จะอบรมในวันที่๒๙-๓๐มกราคม๒๕๕๘นี้
 มีคณะทำงานหลายฝ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัดเชียงราย สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
 เสนอแนวทางแผนการอบรม สาธิต  


ไปดูความพร้อมสมสมัยฟาร์มก่อนการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนปี๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๗มกราคม ๒๕๕๘ เดินทางเยี่ยมชมกิจกรรมของสมสมัยฟาร์มที่จะมีการอบรมของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปลายๆเดือนมกราคมนี้ ว่ายังขาดเหลืออะไรบ้าง  เท่าทีดูน่าจะเป็นป้ายองค์ความรู้ต่างๆที่ยังไม่มี โต๊ะเก้าอี้ที่ยังต้องยืมของหมู่บ้าน
โรงเรือนตากขี้ควายของนายสมัย สาวงษา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ของเกษตรและสหกรณืจังหวัดเชียงรายบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากขี้ควาย

กำลังปลูกผักหวานป่าในสวนกล้วย

เลี้ยงไก่เป็ดโคนต้นไผ่
เลี้ยงเป็ดเนื้อข้างกอไผ่