วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดำเนินการอบรมเกษตรกร หลักสูตรเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนย์หลัก) ที่ศูนย์เรียนรู้ของนายสมัย สาวงษา ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีหลายๆหน่วยงานมาเป็นวิทยากรให้ความรู้