วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

บ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี Biogas ระบบการเลี้ยงโค-กระบือ แบบพอเพียงที่สวนสมสมัยเวียงเชียงรุ้ง

บ่อแก๊สชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซี ระบบการเลี้ยงโค-กระบือ แบบพอเพียง
ของนายสมัย สาวงษา
โดยการสนับสนุนของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
"ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไม่กลัวจน" ปีแรกเลี้ยงเอามูลวัว ปีที่2เอาลูกมันปีที่ 3 เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคเนื้อ ไม่กลัวจน คือส่งเสริมให้เกษตรกรมมีการออม เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ต่อมาเมื่อมีปัญหาด้านพลังงานจึงเพิ่มคำว่า "ปลูกหญ้าสวนครัว เลี้ยงวัวหลังบ้าน ได้พลังงานทดแทน" สำนักพลังงานจังหวัดเชียงรายได้บูรณาการงานสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้งสนับสนุน  "ถุงหมักพีวีซี "ให้นายสมัย สาวงษา เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน และ จะได้ก๊าซมาใช้ประโยชน์ในการหุงต้มช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะจากมูลสัตว์ ลดปัญหาโลกร้อน และยังได้น้ำปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วไปใส่ต้นไม้ด้วย ค่าใช้จ่ายในการทำเพียงบ่อละ 3,500-5,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง  โทร.0-5395-3105

หรือที่สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย  โทร.0-5375-1110