วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2556

กรรมการจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ มาประเมินอาสาปศุสัตว์ดีเด่นนายสมัย สาวงษา


นายพินิจ แก้วจิตคงทอง และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกันต้อนรับคณะกรรมการประเมิรอาสาปศุสัตว์ดีเด่นที่สวนของนายสมัย สาวงษา เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖